Tüzük

KARS KAĞIZMAN KÖMÜRLÜ KÖYÜ DAYANIŞMA YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR

 DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde:1-Derneğin Adı:Kars-Kağızman Kömürlü Köyü Dayanışma- Yardımlaşma ve Kültür Derneği.Derneğin Merkezi:  

Madde:2-Derneğin merkezi Ankara’dadır.Şubesi yoktur.Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi:

Madde:3-Derneğin amacı:Birlik ve beraberliği,tanışmayı sağlamak.Ekonomik, sosyal. kültürel, hukuki, eğitim ve imar gibi konularda maddi ve manevi yardımda bulunmak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak.Köyü tanıtmak ve temsil etmek.
Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:    

a-Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için yeni üyelerin alınmasına ve kazanılmasına çaba harcar.     

b-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,    

c-Eğitim çalışmaları kapsamında ders verir veya kurslar açabilir.Yoksul öğrencilere yurt içi ve yurt dışında burslar sağlayabilir.     

d-Derneğe hibe edilen menkul ve gayri menkullerin kayıt ve tescil işlemleri masraflarını karşılar.     

e-Dernek, gazete, dergi, bülten, takvim, broşür gibi görsel yayınlar çıkarabilir veya bastırabilir.      

f-Folklorik oyunları ve çeşitli müzik aletlerini kullanmayı öğretmek için ders verir,  kurslar düzenler veya kursa katılanlara maddi destek sağlar.Oyun takımları kurar, müsabakalara katılabilir.   

g-Sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ilgi duyulan alanlarda takımlar kurar,müsabakalara katılır ve bununla ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunur.     

h-Köyün okul, köy konağı, camii, gasilhane, lojman, mezarlık, çeşme, yol, köprü, kanalizasyon, içme suyu,elektrik,sosyal tesislerin yapımı,bakım ve onarımı yapabilir ve giderlerini karşılayabilir.    

ı-Köyün hukuki sorunlarının çözümü için çalışmalar yapar;ihtiyaç halinde avukat tutar ve masraflarını karşılar.     

j-Fakir gençlerin evlenmelerinde maddi ve manevi destekte bulunur.    

k-Dernek cenazesi olan ailelere defin ve nakli konusunda yardımda bulunabilir.     

l-Köyümüzün genç ve yetişkinlerinin eğitimi için bilgisayar, yabancı dil, biçki-dikiş, nakış,halıcılık,tarım,hayvancılık,arıcılık ve üniversiteye hazırlık gibi konulurda eğitmen tutarak ders verebilir, kurslar açabilir veya kursa katılanlara maddi destek sağlar.    

m-Sağlık ile ilgili konularda yardımcı olur;Sorunların giderilmesinde maddi yardımda bulunur.     

n-İhtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunur.     

o-Dernek tüm bu amaçlarını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı,gerçek ve tüzel kişiler,sendikalar,meslek kuruluşları ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapar,maddi yardım ve destek alabilir.         

p-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,        

r-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,         

s-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,          

t-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,    

u-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,    

v-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,    

y-Çevre düzenlemesi ve temizliği için gerekli çalışmalar yapar.Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunur. 
Derneğin Faaliyet AlanıDernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir. 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Kömürllü her birey ile evlenmek veya herhangi bir nedenle başka yere gidenler ve kömürllülü birinci derece yakını olan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.     

 Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.     

Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.      Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.      Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.     

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,     

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,    

3-Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,    

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.   

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,    Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır.Birikmiş aidatlarını ödemek zorundadır.Genel kurulun verdiği karar kesindir.Üyelik hakları:

Madde:7-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. 
     

 Derneğin Organları

Madde:8-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;a-Genel kurul, b-Yönetim Kurulu, c-Denetleme KuruluDernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı

Kuruluş şekli

Madde:9-Genel kurul  derneğe kayıtlı  bulunan üyelerden oluşur.Toplanma Zamanı

Madde:10-Genel kurul 2 yılda bir Haziran ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.Çağrı Usulü

Madde:11-Yönetim kurulu, derneğe kayıtlı  bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılacak üyeler,en az on beş gün önceden,günü,saati,yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda,çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,atmış günden fazla olamaz.      Toplantı,çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.      Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı Yeri

Madde:12-Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır. 

Toplantı Yeter Sayısı:

Madde:13-Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde:14-Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler,yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Kimlik belgesini göstermeyenler,belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar.Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar,ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.Genel kurul,gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır.Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda,tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. 

Toplantıda Görüşülecek  Konular:

Madde:15-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 
Genel kurulun görevleri,yetkileri, oy kullanma ve karar alma  usul ve şekilleri 

Genel kurulun görev ve yetkileri:

Madde:16-Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.     

1-Dernek organlarının seçilmesi,     

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,     

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,     

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,     

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,     

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,     

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,     

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,     

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,     

10-Derneğin vakıf kurması,     

11-Derneğin fesih edilmesi,     

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,   

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,    Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. 
 

Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:

Madde:17-Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.Yönetim ve denetleme kurullarının  görev ve yetkileri,ne suretle seçileceği,asil ve yedek üye sayısı
   

Yönetim Kurulu

Madde:18- Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.     Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.        Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.       Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.       Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri       Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.           

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,           

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak           

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,           

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak           

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,           

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,           

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,           

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.           

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,    

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde:19–Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde  genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Denetleme Kurulu

Madde:20 – Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.   Denetleme Kurulunun görevleri :En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek. 
Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak. 
Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak. 

Derneğin İç Denetim Şekilleri

Madde:21-Derneklerde iç denetim esastır.Genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.     Denetim kurulu;derneğin,tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.     Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.  
 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde:22-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş Ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli

Madde:23-Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir. 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 24-Gelir ve gider belgeleri;    Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.    Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.    Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.Alındı Belgeleri

Madde 25-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.     Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 
 
 
 
Yetki Belgesi

Madde 26-Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.     Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.    Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Madde 27-Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. Beyanname VerilmesiMadde 28-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 Bildirim Yükümlülüğü

Madde 29-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;    Genel Kurul Sonuç Bildirimi    Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:      Genel kurul sonuç bildirimine; 
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,   

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.    Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Madde 30-Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Madde 31-Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.    Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.    Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Madde 32-Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 33-Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.     Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Derneğin Harcamaları

MADDE 34-Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır.Ancak ivedi durumlarda başkan,yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir.Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır.Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.      Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler,tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.      Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı,ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Derneğin gelirleri

Madde:35-Derneğin gelir kaynakları     

1.Üye aidatı ve giriş aidatı    

2.Dernekçe yapılan yayınlar ,tertiplenen piyango ,balo,eğlence,temsil,konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.    

3.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler     4.Bağışlar ve yardımlar      5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi,kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler.Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur. 
 
Defter Ve Kayıtlar

Madde:36- Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.     Tutulacak Defterler    Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.    a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:   

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.   

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.   

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.    

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.    

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.   

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.      Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur. 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde:37-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.     Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının

Tasfiye Şekli

Madde:38-Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır. 
Tasfiye İşlemleriGenel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde KARS-KAĞIZMAN KÖMÜRLÜ KÖYÜ DAYANIŞMA-YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR   Derneği” ibaresi kullanılır.Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin mal varlığı köy tüzel kişiliğine devredilir.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.  
 
Hüküm Eksikliği

Madde 39-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir